Adatvédelmi szabályzat

TARTALOM

Bevezetés
Az adatkezelő és elérhetőségei
Fogalom meghatározások
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Adatkezelések

Regisztráció
Bejelentkezés tanfolyamra, gyakorló és egyéb foglalkozásra
Információ-kérés
Kapcsolatfelvétel
Időpont-foglalás
Ügyfélkapcsolat
Hírlevél, DM tevékenység
Panaszkezelés

Az igénybe vett adatfeldolgozók
Tárhely-szolgáltató
Weboldal üzemeltetés
Marketingszoftver
Időpont-foglaló felület
Számlázó felület
Könyvelési feladatok

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás esetei)
Online fizetés
OTP SimplePay rendszer
SzÉP Kártya

Cookiek (sütik) kezelése
Google Adwords konverziókövetés használata
A Google Analytics alkalmazása
Facebook pixel
Közösségi oldalak

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Az érintettek jogai 
Intézkedési határidő
Az adatkezelés biztonsága
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Panasztételi lehetőség
Zárszó

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bevezetés

A Last Exit Bt. (Hold21/Női játszótér) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) aláveti magát a következő Szabályzatnak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen Adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza, ezeken az oldalakon elérhető: www.intimtorna-trening.hu, www.hold21.hu, www.noijatszoter.hu, www.mikekata.hu
A szabályzat módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Last Exit Bt. (Hold21/Női játszótér)
Székhely: 2652 Tereske, Kossuth út 60.
Iratőrzés helye: 2652 Tereske, Kossuth út 60.
Fióktelep s egyben a rendszeres foglalkozások helyszíne: 1132 Budapest, Visegrádi u. 21. utcai bejáratú szuterén helyiség (Hold21/Női játszótér)
Cégjegyzékszám: 12-06-747209
Adószám: 21155370-1-12
Képviselő: Kokenszki-Mike Katalin
E-mail: k.mikekata@gmail.com
Telefon: +36 20 661 3367

Fogalom meghatározások

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Adatkezelések

Regisztráció
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
E-mail cím Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés.
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Számlázási név és cím A szabályszerű díjbekérő, majd számla kiállítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Kiegészítő adatok A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele. kedvezmények érvényesíthetősége.
A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Regisztráció lehetséges módjai: booked4.us időpont-foglaló rendszer, kriston.eu rendszer, SalesAutopilot űrlap – részletesen ld. Adatfeldolgozókról szóló bekezdésnél. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutopilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
   
 2. Az érintettek köre: a weboldalon, telefonon vagy e-mailben bejelentkezett valamennyi érintett.
   
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
          A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó               számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,             illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható           formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján                           visszakereshető módon megőrizni.

      5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők                személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat            az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a                jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

  az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   
 2. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 661 3367 számon.
      8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)                 bekezdés b) pont.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés a regisztráció tárgyául szolgáló tevékenység megkezdése előtt az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • ha nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk létrehozni a felhasználói fiókot
Bejelentkezés tanfolyamra, gyakorló és egyéb foglalkozásra
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás, a vonatkozó foglalkozással kapcsolatos üzenetek küldése.
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás.
Számlázási név és cím A szabályszerű díjbekérő, majd számla kiállítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Kiegészítő adatok A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele. kedvezmények érvényesíthetősége.
A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Bejelentkezés lehetséges módjai: booked4.us időpont-foglaló rendszer, kriston.eu rendszer, SalesAutopilot űrlap, e-mail, telefon – részletesen ld. Adatfeldolgozókról szóló bekezdésnél. E-mail és telefon bejelentkezésnél a visszaigazoló e-mailben szerepel az Adatkezelési szabályzat elérési útja. A Szabályzat megismerése s nyilatkozattal való elfogadása szükséges az adatkezelés megkezdéséhez. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutopilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
   
 2. Az érintettek köre: a weboldalon, telefonon vagy e-mailben bejelentkezett valamennyi érintett.
   
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az aktuális tanfolyam vagy foglalkozás, foglalkozás-sorozat lezárultáig, illetve az érintett törlési kérelméig tart, ha ez utóbbi a tanfolyam vagy foglalkozás, foglalkozás-sorozat lezárulta előtt következik be. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
           A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó              számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,            illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell                          olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján            visszakereshető módon megőrizni.

      5.  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők                  személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat            az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a                jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  - az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   
 2. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 661 3367 számon.
​      8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)             bekezdés b) pont.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés a foglalkozásokon való részvétel megkezdése előtt az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • ha nem adja meg személyes adatait, nem tud bejelentkezni s részt venni a foglalkozásokon.
Információ-kérés
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, egyeztetés.
E-mail cím Kapcsolattartás, a releváns információ (válasz) megküldéséhez szükséges.
Az ajánlatkérés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Az ajánlatkérés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Információ-kérés lehetséges módjai: SalesAutopilot űrlap, e-mail, telefon – részletesen ld. Adatfeldolgozókról szóló bekezdésnél. E-mail és telefon információ-kérés esetén a visszaigazoló e-mailben szerepel az Adatkezelési szabályzat elérési útja. A Szabályzat megismerése s nyilatkozattal való elfogadása szükséges az adatkezelés megkezdéséhez. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutopilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
 2. Az érintettek köre: a weboldalon, e-mailben, telefonon információt kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az információ-megadásának idejéig tart, illetve az érintett törlési kérelméig, amelyik előbb bekövetkezik. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 2. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 661 3367 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés a releváns tájékoztatás megadásához szükséges
 • ha nem adja meg személyes adatait, nem lehetséges a megfelelő tájékoztatás.
Kapcsolatfelvétel
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges.
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A kapcsolatfelvétel-kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Kapcsolatfelvétel lehetséges módjai: SalesAutopilot űrlap, e-mail, telefon – részletesen ld. Adatfeldolgozókról szóló bekezdésnél. E-mail és telefon kapcsolatfelvétel esetén a visszaigazoló e-mailben szerepel az Adatkezelési szabályzat elérési útja. A Szabályzat megismerése s nyilatkozattal való elfogadása szükséges az adatkezelés megkezdéséhez. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutoPilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
 2. Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapon vagy e-mailen, telefonon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelméig tart.
5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
 
 
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 2. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +20 36 661 3367 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és kapcsolattartáshoz szükséges
 • ha nem adja meg személyes adatait, nem tud kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval
Időpont-foglalás
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím Kapcsolattartás, visszaigazolás küldése, az órával, foglalkozással kapcsolatos esetleges változások küldése
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás
Számlázási név és cím A szabályszerű díjbekérő, majd számla kiállítása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Kiegészítő adatok A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele. kedvezmények érvényesíthetősége.
A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Időpont-foglalás lehetséges módjai: booked4.us időpont-foglaló rendszer, kriston.eu rendszer, SalesAutopilot űrlap, e-mail, telefon – részletesen ld. Adatfeldolgozókról szóló bekezdésnél. E-mail és telefon időpont-foglalásnál a visszaigazoló e-mailben szerepel az Adatkezelési szabályzat elérési útja. A Szabályzat megismerése s nyilatkozattal való elfogadása szükséges az adatkezelés megkezdéséhez. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutopilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
 2. Az érintettek köre: a weboldalon, e-mailben vagy telefonon időpontot foglaló valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelméig tart.
5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 2. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a   +36 20 661 3367 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és az időpont-foglaláshoz szükséges
 • ha nem adja meg személyes adatait, nem tud időpontot foglalni
Ügyfélkapcsolat
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás, a szolgáltatás teljesítéséhez, minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges információk küldése, válaszüzenetek küldése.
Üzenet tartalma A válaszadáshoz, releváns információk szolgáltatásához szükséges.
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A kapcsolatfelvétel-kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
 1. Ügyfélkapcsolat forrásai: booked4.us időpont-foglaló rendszer, kriston.eu rendszer, SalesAutopilot űrlap, e-mail, telefon – részletesen ld. Adatfeldolgozókról szóló bekezdésnél. E-mail és telefon ügyfélkapcsolat esetén a visszaigazoló e-mailben szerepel az Adatkezelési szabályzat elérési útja. A Szabályzat megismerése s nyilatkozattal való elfogadása szükséges az adatkezelés megkezdéséhez. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutoPilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
 2. Az érintettek köre: az adatkezelővel webes felületen, telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +20/661-3367 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja:
   1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
8.2.A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és releváns információk szolgáltatásához szükséges.
 • az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk a szolgáltatást teljesíteni
Hírlevél, DM tevékenység
 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2.         Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3.         Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
E-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
 1. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutopilot rendszerben történik.
6.         Az adatkezelés célja: Adatkezelő programjaival kapcsolatos aktuális információk, ajánlatok, tudásanyagok küldése, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
7.         Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 3. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
 4. tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 661 3367 számon.
  1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
12.     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul
 • az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
Panaszkezelés
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás, panaszkezelés.
Számlázási név és cím Azonosítás, a vonatkozó szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 1. Az érintettek köre: a weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. Adatok tárolása, kezelése a SalesAutopilot rendszerben történik – minden forrásból ide érkeznek be az adatok.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a felvett kifogásról rögzített jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 5. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a Last Exit Bt. - 2652 Tereske, Kossuth út 60. címen,
 • e-mail útján  a k.mikekata@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 661 3367 számon.
  1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
  2. Tájékoztatjuk, hogy
 • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése
 • az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk kezelni hozzánk beérkezett panaszát.
Az igénybe vett adatfeldolgozók

Adatkezelő az általa kezelt adatok feldolgozására bizonyos esetekben Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az igénybe vett Adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt rendszer a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelel.

Tárhely-szolgáltató
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
2/1 Név: INTEGRITY Informatikai Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Elérhetőség: www.integrity.hu - +36 1 450 2660 – info@integrity.hu

2/2 Név: Tárhely.EU Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Elérhetőség: https://tarhely.eu - +36 1 789 2789 – support@tarhely.eu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  1. Az érintett jogai:
   1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
   2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
   3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
   4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
   5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Weboldal üzemeltetés
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Ankner Péter
Cím:1124 Budapest, Nárcisz u. 48. II/3.
Elérhetőség: https://weblapdesign.hu - +36 30 280 8631 – peter@weblapdesign.hu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások).
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Szolgáltató és a Weboldal-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
 1. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
  5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Marketingszoftver
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, marketing célzatú kommunikáció támogatása, dokumentálás szoftver segítségével
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: SalesAutopilot Kft.
Cím:1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Elérhetőség: www.salesautopilot.hu - +36 1 490 0172 – csepregi.balazs@salesautopilot.hu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: adatok rendszerezett tárolása, e-mail sorozatok létrehozása és automatizált, akár időzített küldése a hatékony és megfelelő minőségű tájékoztatás támogatására
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Szolgáltató és a Marketing szoftver-üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szoftver-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  1. Az érintett jogai:
   1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
   2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
   3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
   4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
   5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
 
Időpont-foglaló felület
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: bejelentkezések regisztrálása a rendszeres foglalkozásokra, automatikus visszaigazolás küldése
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
2/1 Név: booked4.us Bt.
Cím: 2600 Vác, Zichy H. u. 12.
Elérhetőség: https://booked4.us/hu - +36 1 510 0212 – info@booked4.us

2/2 Név: Vitál Tréning Kft.
Cím: 1061 Budapest, Király u. 14. I/5.
Elérhetőség: https://kriston.euweb@kriston.eu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a bejelentkezéskor az érintett által megadott adat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám
 2. Az érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett, aki ebben a formában regisztrál.
 3. Az adatkezelés célja: hatékony bejelentkezés és információáramlás biztosítása a rendszeres foglalkozásokra
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Szolgáltató és az időpont-foglaló rendszert üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az időpont-foglaló rendszer üzemeltetője felé intézett törlési kérelméig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  1. Az érintett jogai:
   1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
   2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
   3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
   4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
   5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Számlázó felület
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: vásárlásokhoz kötődő számlázási adatok, műveletek kezelése.
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: KBOSS.hu Kft.
Cím:1031 Budapest, Záhony u. 7/C.
Elérhetőség: www.szamlazz.hu - +36 30 354 4789 – info@szamlazz.hu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által számlázáshoz megadott személyes adatok – vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím.
 2. Az érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: vásárlásokhoz kötődő számlázási feladatok teljesítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Szolgáltató és a Számlázó felületet biztosító adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart. Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján Adatkezelő 8 évig meg kell őrizze ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  1. Az érintett jogai:
   1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
   2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
   3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
   4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
   5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Könyvelési feladatok
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok, bérszámfejtés.
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Optál Kft.
Képviseli: Császár Sándor
Cím: 1147 Budapest, Birtok u. 11.
Elérhetőség: +36 20 227 9722 – optal@freemail.hu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím.
 2. Az érintettek köre: a szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: könyvelési, bérszámfejtési feladatok ellátása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Szolgáltató és a Könyvelési feladatokat ellátó adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart. Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján Adatkezelő 8 évig meg kell őrizze ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 2. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
  5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás esetei)

Online fizetés

OTP SimplePay rendszer
 1. A Címzett által ellátott tevékenység: online fizetés.
 2. Címzett megnevezése és elérhetősége:
Név: OTP SimplePay
Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Cím:1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Elérhetőség: https://simplepay.hu - +36 1/20/30/70 366 6611 – ugyfelszolgalat@simple.hu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok - vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: a weboldalon bankkártyás fizetést választó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
 6. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
  5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Adatkezelő az on-line fizetési felületen megadott bankkártya adatokhoz nem fér hozzá, a fizetés zárt rendszerben történik. A sikeres befizetésről Címzett automatikus értesítést küld Adatkezelő részére.

SZÉP Kártya
 1. A Címzett által ellátott tevékenység: SZÉP kártyás fizetés.
 2. Címzett megnevezése és elérhetősége:
2/1 Név: K&H SZÉP Kártya
Üzemeltető: K&H Bank Zrt.
Cím:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Elérhetőség: https://www.kh.hu/web/szep-kartya - +36 1/20/30/70 335 3355 – szepkartya@kh.hu

2/2 Név: MKB SZÉP Kártya
Üzemeltető: MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
Cím:1134 Budapest, Dévai u. 23.
Elérhetőség: www.mkbszepkartya.hu - +36 1 268 7272 – ugyfel@mkbszepkartya.hu

2/3 Név: OTP SZÉP Kártya
Üzemeltető: OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Cím:1051 Budapest, Mérleg u. 4.
Elérhetőség: www.otpszepkartya.hu - +36 1 366 6222 – info@otpszepkartya.hu
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok - vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: a weboldalon SZÉP kártyás fizetést választó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: az online SZÉP kártyás fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online SZÉP kártyás fizetés lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
 6. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz,
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait,
  5. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
Adatkezelő az on-line SZÉP kártyás fizetési felületen megadott kártya-adatokhoz nem fér hozzá, a fizetés zárt rendszerben történik. A sikeres befizetésről Címzett bizonylatot készít (pdf) Adatkezelő és Érintett részére.
 
 
Cookie-k (sütik) kezelése
 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „szükségszerű cookie-k”, ”funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
 
connect.sid
 
Állandó vagy mentett sütik
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Google Adwords konverziókövetés használata
 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása
 1. Ezek a honlapok a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Facebook pixel
 1. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Közösségi oldalak
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: egymást céljai elérésében támogató közösség építése, motiváció alátámasztása; a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 1. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az Érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével vagy Érintett törlési kérelmére (vagy hozzájárulásának visszavonásakor) törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
 
Az érintettek jogai
 1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 1. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 1. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 1. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ész-szerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, Adatfeldolgozókat, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
  1. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 1. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét – az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, mely megfelel az adatbiztonság követelményeinek – a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
  az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelme biztosított;
  1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  2. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást – a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza;
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. - Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 - Fax: +36-1-391-1410 - E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
-          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.);
-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);
-          2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
-          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a);
-          16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
-          A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről;
-          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.